Hero Đại Chiến Menu

Chinh chiến

05.12.2017

Khi làm nhiệm vụ ở Chinh chiến thông qua các chương nhất định. người chơi sẽ nhận được những mảnh đá dùng đề hợp thành đá phổ thông ( dùng đề chú hồn cho thần khí ).

Thần khí càng cao thì càng cần dùng những đá cao cấp hơn. những đá cao cấp sẽ có ở những ải khó hơn